TimeTec Để lại Giải pháp là gì?
Hệ thống quản lý nhân viên nghỉ phép dựa trên đám mây
TimeTec Leave là một hệ thống quản lý, duy trì và quản lý việc quản lý rời bỏ đối với các tổ chức khác nhau từ các lĩnh vực và quy mô khác nhau. Quản lý lại bao gồm các quy trình mà nhân viên sử dụng để yêu cầu thời gian xa công việc và quy trình phê duyệt dựa trên chính sách của tổ chức. Quản lý nghỉ phép hướng dẫn sử dụng trình bày một loạt các vấn đề có thể tốn kém cho các tổ chức nếu việc quản lý rời bỏ không được thực hiện đúng.