TimeTec ทิ้งสารละลายคืออะไร?
Cloud-Based Employee ระบบการจัดการการลาออก
TimeTec Leave เป็นระบบที่บริหารบริหารจัดการและควบคุมการออกการจัดการสำหรับองค์กรต่างๆจากหลายภาคส่วนและทุกขนาด การจัดการการลาออกครอบคลุมกระบวนการที่พนักงานใช้เพื่อขอเวลาออกจากงานและขั้นตอนการอนุมัติตามนโยบายขององค์กร การจัดการการหยุดชะงักด้วยตนเองจะนำเสนอปัญหามากมายที่อาจทำให้องค์กรเสียค่าใช้จ่ายหากการจัดการการลาออกไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง