TimeTec ترک راه حل چیست؟
سیستم مدیریت کارکنان مبتنی بر ابر است
TimeTec Leave یک سیستم مدیریت، نگهداری و تنظیم مدیریت ترک را برای سازمان های مختلف از بخش ها و اندازه های مختلف مدیریت می کند. مدیریت فرار از فرایندهای کارکنان استفاده می کند تا درخواست زمان دور از کار و فرایند تصویب بر اساس سیاست های سازمانی. مدیریت مجدد دستی ارائه مجموعه ای از مشکلات است که می تواند هزینه های سازمان را در صورت عدم مدیریت به درستی انجام شود.