Làm thế nào nó hoạt động?
TimeTec Leave tạo điều kiện cho tất cả rời khỏi thủ tục trên mạng cũng như từ ứng dụng của nó. Tất cả mọi thứ từ ứng dụng để lại để phê duyệt và lưu giữ hồ sơ được dễ dàng thực hiện thông qua TimeTec nghỉ. Các công ty thậm chí có thể xác định chính sách nghỉ, loại, hạn chế và phân bổ cho nhân viên mới và hiện tại.
Hệ thống này cũng cho phép định hình theo luật lao động theo quốc gia cụ thể.
Để đánh giá hoạt động của nhân viên và hỗ trợ tính toán biên chế, TimeTec Leave tạo ra các báo cáo dựa trên các thông tin cụ thể như Hàng tháng, Hàng năm, Tóm tắt cuối năm, Tóm tắt Giữ lại, Số dư còn lại, và nhiều hơn nữa theo quy định của bạn.
GET FREE TRIAL NOW!