چگونه کار می کند؟
TimeTec Leave تسهیل تمام پرونده ها را ترک آنلاین و همچنین از برنامه خود را. از طریق TimeTec Leave، همه چیز از برنامه ترک به تاییدیه ها و ضبط اطلاعات به راحتی انجام می شود. شرکت ها حتی می توانند خط مشی ها، نوع، محدودیت ها و تخصیص ها را برای کارکنان جدید و فعلی تعریف کنند.
این سیستم همچنین اجازه می دهد تا تنظیمات مربوط به قوانین مربوط به کارهای خاص کشور را تنظیم کنیم.
TimeTec Leave برای ارزیابی عملکرد کارکنان و کمک به محاسبه حقوق و دستمزد، TimeTec Leave تولید گزارش ها بر اساس اطلاعات خاص مانند ماهانه، سالانه، پایان سال، خلاصه ترک، تعادل ترک و بیشتر به عنوان شما تعریف شده است.
اکنون TRIAL رایگان بگیرید!